เปิดผลตอบแทน 50 ปี “เมืองการบิน” จ่ายเป็นขั้นบันไดปีแรก 100 ล้าน

วันที่ 2 มิ.ย. 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอ Narita International Airport Corporation เป็นผู้บริหารสนามบิน

ได้เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะเวลา 50 ปี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชนที่ได้รับคัดเลือก

โดยกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอสได้รับการคัดเลือกเนื่องจากผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 3 ด้านราคา ทางคณะกรรมการคัดเลือกโครงการพิจารณาแล้วมีมติให้กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอสเป็นผู้ผ่านการประเมิน เนื่องจากเป็นผู้ที่เสนอจำนวนเงินประกันผลตอบแทนค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำให้แก่รัฐดีที่สุด

ซึ่งกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ได้เสนอราคาเป็นจำนวนเงินประกันผลตอบแทนค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำรายปีรวมตลอดอายุสัญญาร่วมทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ณ ปี 2561 โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 3.76 เท่ากับ 305,555 ล้านบาท ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่เป็นตัวเงิน (Nominal Value) รวมเป็นเงิน 1.326 ล้านล้านบาท

โดยเอกชนคู่สัญญาจะต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่รัฐรายปี แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า ระหว่างจำนวนเงินประกันผลตอบแทนค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำ หรือจำนวนผลรวมของรายได้ที่คำนวณจากร้อยละ 5 ของรายได้ของเอกชนคู่สัญญา (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ค่าเช่าพื้นที่โครงการ และรายได้ของผู้ได้รับสิทธิช่วง (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นจริง

สำหรับข้อเสนอจำนวนเงินประกันผลตอบแทนค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำรายปี ของกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : *เอกชนร่วมลงทุนเหมาจ่ายค่าเช่าที่ดินช่วงพัฒนาโครงการ